Missie

Onder zorglandschap wordt verstaan de Brusselse zorgverleners, hun organisaties, welzijnsorganisaties maar ook hun belangrijkste activiteiten, hoe ze samenwerken, netwerken en waarop ze zich in hoofdzaak toeleggen.

  • Het HvG wil gezamenlijke diensten opzetten, instaan voor de synergie van de participerende zorgondersteunende organisaties, zorgen voor een grotere efficiëntie door het maken van afspraken rond gezondheidszorgontwikkeling met de zorgverstrekkers, dit door gezondheids-organisaties en beleidsinstanties te faciliteren.
  • Het HvG functioneert als ontmoetingsplatform voor de gezondheidssector en initieert / faciliteert waar zinvol, in samenwerking met (maar niet uitsluitend) de Lakenhuispartners de brugvorming tussen gezondheidszorg en welzijn. Het HvG is het platform voor de verschillende vormen van gezondheidszorg te Brussel en richt zich ook tot de Nederlandstaligen uit de Rand die op de Brusselse Gezondheidsdiensten en –organisaties beroep wensen te doen.
  • Het HvG zoekt actief naar samenwerking met alle partners die de visie en de missie van het HvG onderschrijven om haar doelstellingen te verwezenlijken, in het bijzonder met de organisaties uit Brussel en de Vlaamse Rand.
  • Het HvG legt aan de bevoegde overheden en aan de bevolking verantwoording af en is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheden.

Om zijn missie van voldoende kwaliteitsvol zorgaanbod in Brussel, in het bijzonder naar de Nederlands sprekende patiënt te kunnen realiseren, zijn een aantal elementen van cruciaal belang:

  • Aanwezigheid van voldoende Nederlandskundige zorgverleners
  • Toegankelijke zorg volgens de 5 “B’s” van toegankelijkheid: bereikbaar (fysiek), beschikbaar (aanbod), betaalbaar, begrijpbaar (onder andere taal) en bruikbaar (nood aan).
  • Zorg die afgestemd is op de noden van de patiënt (patiëntgericht) en oog heeft voor patiënten-participatie
  • Kwaliteitsvolle zorg die kostenefficiënt is

 

Doelgroep

De primaire doelgroep van het HvG zijn de Nederlandskundige toekomstige zorgverleners,
de verantwoordelijken van de zorgopleidingen, de zorgverleners en hun organisaties in Brussel en de Rand of zij die zich in deze regio willen vestigen.

Iedereen die in Brussel beroep wil doen op zorg aangeboden door de primaire doelgroep is de secundaire doelgroep van het HvG. Het HvG verstrekt zelf geen zorgen maar zorgt voor bekendmaking en toegankelijkheid van het Nederlandskundig zorgaanbod in Brussel en de Rand.

Het HvG wil met deze doelgroepen samenwerken / voor hen werken zowel via de individuele zorgverlener, de beroepsgroepen en -organisaties, als via de organisaties / vertegenwoordiging van zorgvragers anderzijds. Door frequente en laagdrempelige contacten en gerichte bevragingen wil het HvG weten waar zij nood aan hebb

Expertisedomeinen en kernfuncties 

Expertisedomeinen

Netwerking: samenbrengen van professionals uit de gezondheids- (en welzijns)sector: thematische werkgroepen , gezondheidsmeetings en – debatten.

Samenwerking: het initiëren en faciliteren van processen tussen verschillende zorgverleners op een systematische manier. Dit houdt in dat taakafspraken vastliggen en zorg gepland en voorspelbaar wordt. Dit vereenvoudigt communicatie en verhoogt efficiëntie bij complexe zorg.

Talent: instroom in zorgopleidingen, doorstroom en uitstroom naar zorgberoepen (zalmprincipe): promotie van zorgberoepen, kwaliteitsvolle stages in de zorg, inleefmomenten, startersservice, praktijkondersteuning in de eerste lijn.

Zorgzoeker: inventarisatie en laagdrempelige ontsluiting van en communicatie met het Nederlands-kundig Gezondheids- en Welzijnsaanbod uit Brussel en de Vlaamse Rand

Kernfuncties

Aanspreekpunt voor de Brusselse zorgverleners en hun organisaties en voor de Brusselse patiëntenvereniging(en)

Het HvG ontplooit haar activiteiten in nauwe samenspraak met het werkveld en het beleid, wat de gedragenheid en uitvoerbaarheid van deze activiteiten vergroot. Het HvG wil een laagdrempelig aanspreekpunt zijn voor de Brusselse zorgverleners en hun organisaties, voor de Brusselse patiëntenverenigingen. Het HvG is een ondersteunende organisatie en wil haar activiteiten in nauw overleg met het werkveld ontwikkelen.

Signaalfunctie tussen werkveld en overheid

Het HvG wil de vinger aan de pols houden bij het werkveld, hiaten en noden vanuit het werkveld detecteren en signaleren aan de overheid en vertalen in concrete en bruikbare aanbevelingen.

Het HvG wil de schakel zijn tussen het Brusselse zorglandschap en het beleid. Het HvG wil een onafhankelijk forum bieden aan de gezondheidssector voor overleg, samenwerking en hierbij de nodige linken leggen naar belendende sectoren, in het bijzonder de welzijnssector.

Dit is echter een tweerichtingsverkeer: noden, aandachtspunten en initiatieven die door beleids-actoren geformuleerd worden, worden door HvG vertaald naar het werkveld.

Expertisecentrum over en voor de Brusselse zorg

Het HvG wil haar expertise over het Brussels medisch en paramedisch gezondheidsnetwerk blijvend uitbouwen en delen: HvG beschikt over kennis van zorgvraag en –aanbod. Om deze expertisefunctie blijvend te vervullen verzamelt het de beschikbare kennis over de Brusselse zorg en stelt deze ter beschikking van partners en externen (via website, infosessies…).

Onderzoek

Daar waar onvoldoende informatie beschikbaar is, zal het HvG ook gericht onderzoek initiëren en / of verrichten.