Veel gebruikte woorden

Betalingsbewijs

Het betalingsbewijs bij een zorgverlener (bijvoorbeeld een huisdokter) is hetzelfde als het getuigschrift voor verstrekte hulp. Klik hier voor een afbeelding.

Echelonnering

Doorverwijzing van de huisdokter naar de specialist. In sommige gevallen met extra remgeldvermindering.

Geconventioneerde zorgverlener

Een zorgverlener die geconventioneerd is, rekent de officiële tarieven aan en aanvaardt het akkoord met de mutualiteiten over tarifering. De zorgverlener kan dan géén supplementen aanrekenen. 

Geneeskunde voor het volk

Geneeskunde voor het Volk is een dienst van de Partij Van de Arbeid (PVDA). Geneeskunde voor het Volk (GvhV) is een netwerk van eerstelijnscentra, verspreid over gans België. De eerstelijnszorgen zijn er gratis.

Getuigschrift voor verstrekte hulp

Het getuigschrift voor verstrekte hulp is een officieel document waarmee een zorgverlener bewijst dat hij verzorging heeft toegediend. Het is het groene of blauwe briefje dat de patiënt van de huisdokter krijgt en aan de mutualiteit bezorgt. Op basis van het getuigschrift voor verstrekte hulp wordt berekend hoeveel de patiënt krijgt terugbetaald. Het getuigschrift voor verstrekte hulp is ook het betalingsbewijs voor de patiënt. Je vindt een afbeelding in pdf.

Gezinsinkomen

Het gezinsinkomen bestaat uit het bruto belastbaar inkomen van één of meer personen die op hetzelfde adres samenwonen. Dit kunnen ook personen zijn zonder familieband! Er wordt gekeken naar de situatie zoals ze was op 1 januari van het jaar van de aanvraag.

Huisartsenkring

Een huisartsenkring is een vereniging van huisartsen uit een bepaalde regio. Zij organiseren de wachtdienst in die bepaalde regio. Elke huisartsenkring heeft een voorzitter en organiseert vormingen voor zijn huisartsen.

Inkomensvoorwaarde

Het belastbare bruto gezinsinkomen van de persoon die de verhoogde tegemoetkoming wenst te genieten mag een bepaald maximumbedrag niet overstijgen. Dit maximumbedrag is vastgelegd en wordt verhoogd met een extra bedrag per persoon ten laste. De patiënt moet kunnen aantonen dat zijn inkomen dit bedrag niet overstijgt, vult een verklaring op erewoord in en bezorgt deze aan de plaatselijke afdeling van zijn ziekenfonds.

Medicatieschema

Een overzicht van alle geneesmiddelen die een patiënt moet nemen. Bij elk geneesmiddel staat welke dosering je moet gebruiken en op welk tijdstip je het precies moet innemen.

Nomenclatuurnummer

Code bepaald door het RIZIV voor een bepaalde medische handeling. Elke code komt overeen met een honorarium en/of meerdere bedragen die de mutualiteiten terugbetalen.

Remgeld

Het deel van de ziektekosten dat de patiënt zelf betaalt. 

De huisdokter berekent de prijs van de raadpleging op basis van vastgestelde nomenclatuurnummers. Een groot deel van de raadpleging is verzekerd via de mutualiteit. Meestal is dat ongeveer 75%, bij verhoogde tegemoetkoming is dit 90%. Je krijgt van de mutualiteit, afhankelijk van je statuut, ongeveer 75% of 90% terugbetaald. Het deel dat de patiënt zelf betaalt (ongeveer 25% of 10%) heet het remgeld. Meer uitgebreide informatie vind je elders op deze site. 

RIZIV

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

SIS-kaart

Een SIS-kaart (SIS= Sociaal Informatie Systeem) is een kaart met een chip (formaat bankkaart) en eigenlijk een sociale identiteitskaart. Op de kaart staan je naam, geslacht, geboortedatum en rijksregisternummer. Op de chip staan de gegevens over je aansluiting bij de mutualiteit. Deze gegevens kunnen enkel bekeken worden wanneer de kaart gelezen wordt in een kaartlezer.

In de loop van 2014 verdween de SIS-kaart. Nu heb je enkel je elektronische identiteitskaart (eID) nodig. 

Verhoogde tegemoetkoming

De verhoogde tegemoetkoming zorgt ervoor dat men een lagere persoonlijke bijdrage (remgeld) betaalt voor een raadpleging van een huisdokter, voor geneesmiddelen, voor een ziekenhuisverblijf,....  

Verzamelstaat

De verzamelstaat is een lijst waarop de huisarts per maand en per mutualiteit een overzicht maakt van de getuigschriften voor verstrekte hulp, waarvoor hij de regeling sociale derdebetaler toepaste. Dit document kan dus getuigschriften bevatten van verschillende patiënten aangesloten bij dezelfde mutualiteit.

Wachtdienst

Een centraal oproepnummer, waarbij de huisdokter van wacht tijdens weekends en op feestdagen de consultaties doet in zijn kabinet of bij de patiënt thuis langsgaat.

Wachtpost

Een centrale plek waar de huisdokters steeds op weekends en op feestdagen om de beurt consultatie houden.

Wijkgezondheidscentrum

Een wijkgezondheidscentrum is een laagdrempelig, multidisciplinair centrum voor eerstelijnsgezondheidszorg. Het werkt wijkgericht in het kader van het forfaitaire betalingssysteem. De centra krijgen maandelijks per ingeschreven patiënt een vast bedrag van de mutualiteit.

ZIV-tegemoetkoming

Tussenkomst van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.