Privacybeleid

Huis voor Gezondheid neemt de privacy van zijn contactpersonen ernstig. We gaan zorgvuldig om met je gegevens.

Met deze privacyverklaring willen we je duidelijk informeren welke persoonsgegevens we bewaren en hoe wij daar mee omgaan. We streven ernaar om zo transparant mogelijk om te gaan met je gegevens. Uiteraard kan je altijd vragen om je gegevens in te kijken of te wijzigen. Tenzij rechtmatig anders bepaald, kan je altijd vragen om je gegevens uit onze databank te verwijderen.

1.       Welke gegevens verzamelen we?

Het algemene idee is dat we zo weinig mogelijk gegevens verzamelen. Enkel die gegevens die nodig zijn om onze opdracht te kunnen vervullen, worden bijgehouden. In de meeste gevallen verzamelen we enkel je identiteitsgegevens, beroepsgegevens en prkatijkgegevens.

Onder beroepsgegevens verstaan we onder andere je functietitel en je RIZIV- of rijksregisternummer. Deze gegevens worden enkel opgevraagd en bijgehouden indien dit noodzakelijk is, vb. in het kader van accreditatie bij opleidingen.

Ook verzamelen we een aantal extra gegevens:

  • Lidmaatschappen van beroepskringen (vb. BHAK, PzYnneke, Bzorgt…)
  • Informatie over welk elektronisch medisch dossier je gebruikt als huisarts in het kader van ons partnerschap in het project éénlijn.be
  • Deelname aan bepaalde stuur-en werkgroepen

In bepaalde situaties verzamelen we ook je persoonlijke contactgegevens, vb. als je thuisadres hetzelfde is als je werkadres.

Wanneer je deelneemt aan evenementen die door ons georganiseerd worden, bestaat de kans dat er beeld- en/of geluidsopnamen gemaakt worden waarop je herkenbaar in beeld wordt gebracht. Wanneer je dit niet wenst, kan je dit altijd aangeven bij het onthaal.

Financiële bijzonderheden worden enkel bijgehouden in het kader van betalingen en boekhouding.

2.       Hoe verzamelen we deze gegevens?

De gegevens kunnen rechtstreeks bij jou verkregen worden, maar daarnaast doen we ook aan prospectie. We gaan actief op zoek naar gegevens van bepaalde doelgroepen, of we verkrijgen deze gegevens via derde partijen. Deze gegevens worden enkel verkregen om onze opdracht correct te kunnen uitvoeren.

Alle gegevens worden bewaard op de beveiligde server van Huis voor Gezondheid. Enkel medewerkers van Huis voor Gezondheid hebben toegang tot de server.

Deze server wordt beheerd door Techne-IT, Gasthuisstraat 54, 1760 Roosdaal. U kan hen bereiken op het telefoonnummer +32 2 669 00 30.

De gegevens die verzameld worden in het kader van nieuwsbrieven en uitnodigingen, worden bewaard in lijsten op de webapplicaties Mailchimp en Teamleader.

3.       Waarom verzamelen we deze gegevens?

We verzamelen deze gegevens om te kunnen voldoen aan onze missie: Huis voor Gezondheid is een organisatie die dankzij het delen van zijn kennis van het Brusselse zorglandschap, samenwerking en netwerking tussen organisaties en zorgverleners faciliteert/ initieert met als doel het verbeteren van de toegang en de kwaliteit van de gezondheidzorg voor personen die beroep willen doen op de Nederlandstalige zorg in Brussel.

De rechtsgronden waarop we ons beroepen zijn wettelijke verplichting, openbaar belang en gerechtvaardigd belang.

Concreet betekent dit dat we je contactgegevens gebruiken om:

-          je op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen in de gezondheidszorg via nieuwsbrieven.

-          je uit te nodigen om mee te werken aan bepaalde evenementen/projecten van Huis voor Gezondheid en partnerorganisaties.

-          je uit te nodigen voor interessante evenementen en vormingen.

Ook voor onze administratie, klantenbeheer en het leveren van diensten die je bestelt of waarvoor je je inschrijft worden persoonsgegevens bewaard.

Je gegevens kunnen ook gebruikt worden voor statistische doeleinden. Zo houden we bijvoorbeeld bij welke pagina’s op de website vaak bekeken worden, hoeveel en welke mensen er onze nieuwsbrieven lezen en eventueel doorklikken. Dit heeft als doel om onze eigen werking te evalueren en na te gaan waar we ons communicatiebeleid kunnen optimaliseren.

4.       Met wie delen we je persoonsgegevens?

We springen zeer nauwkeurig om met je gegevens. Bij inschrijvingen voor onze nieuwsbrieven en evenementen, worden je persoonsgegevens niet systematisch doorgegeven aan derde partijen, ook niet wanneer zij medeorganisator zijn.  

Wanneer deze persoonsgegevens wel doorgegeven worden aan derden, zal dit altijd uitdrukkelijk vermeld staan op de inschrijvingsmodule of op de aanwezigheidslijst. Je zal uiteraard de mogelijkheid hebben om aan te duiden dat we je gegevens niet mogen delen.

Binnen onze opdracht als lokaal multidisciplinair netwerk delen we praktijkcontactgegevens en beroepsgegevens van zorgverleners betrokken bij zorgtrajecten op onze website.

Als netwerkorganisatie is het voor ons essentieel om partijen/ organisaties/ mensen met elkaar in contact te brengen. Het delen van essentiële/ noodzakelijke contactgegevens hoort daar soms bij. Wanneer het gaat om persoonsgegevens die niet openbaar zijn, zullen we altijd eerst je toestemming vragen alvorens we je gegevens doorgeven aan derden.

Huis voor Gezondheid is niet verantwoordelijk voor de manier waarop derde partijen met je gegevens omspringen.

5.       Hoe zorgen we voor deze persoonsgegevens?

Uiteraard vinden wij het van het allergrootste belang om zorgvuldig met je gegevens om te springen en je privacy te beschermen.

Al onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens en hebben een vertrouwelijkheidsverklaring ondertekend.

6.       Hoe lang bewaren we je gegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens zo lang nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen, tenzij wettelijk anders vastgelegd.

7.       Hoe kan je je gegevens inkijken, verbeteren of laten verwijderen?

Wanneer je communicatie van ons ontvangt, betekent dit dat we je gegevens bijhouden. Uiteraard beschik je als betrokkene over een aantal rechten.

Je hebt recht op inzage en correctie van je gegevens. Daarnaast heb je recht om je voorkeuren aan te passen. In bepaalde gevallen heb je ook recht op verzet of wissen van gegevens.

Voor meer informatie over je recht op inzage of andere vragen over je persoonsgegevens, kan je contact opnemen via het e-mailadres info@huisvoorgezondheid.be, telefonisch via +32 (2) 412 31 65 of per fax via +32 (2) 412 31 69. Per post kan je uw verzoek sturen naar Lakensestraat 76 bus 7, 1000 Brussel. Uiteraard kan je ook contact opnemen met onze medewerkers.

Indien je klachten hebt over de manier waarop wij je gegevens verwerken, kan je ons altijd contacteren. Indien er in onderling overleg geen oplossing gevonden wordt, heb je het recht om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit op deze website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

8.       Bij wie kan je je rechten uitoefenen of je vragen stellen over ons privacybeleid?

Je kan steeds via e-mail terecht bij onze verantwoordelijke via info@huisvoorgezondheid.be.