#UrologyWeek2018

26 September 2018 Kliniek Sint-Jan, site Kruidtuin, kruidtuinlaan 32, 1000 Brussel

Deze bijeenkomsten zijn afgelopen.

 

In de laatste week van september verwelkomt Kliniek Sint-Jan in samenwerking met Huis voor Gezondheid verpleegkundigen, apothekers, huisartsen en kinesitherapeuten.
Bij een hapje en drankje bespreken de specialisten van de dienst urologie actuele thema’s met u.

Dans la dernière semaine de septembre, Clinique Saint-Jean en collaboration avec Huis voor gezondheid accueille les infirmiers, pharmaciens, médecins généralistes et physiothérapeutes. Les spécialistes du département urologie discutent de thèmes actuels avec vous. Une collation vous est offerte.

 

Programma - Programme 

Catering is voorzien Presentaties worden afwisselend in het Frans en Nederlands gegeven.
Une collation est offerte. Les présentations se donneront en alternance en français et en néerlandais.

Woensdag 26/9 (18u30-20u30) - Avond voor (thuis)verpleegkundigen
Zaal Sint-Jan (route 070) 

 • 18:30-19:00 : Welkomstwoord, Dr. P. De Wil, Diensthoofd Urologie en A. Deschuymere, Directeur Patiëntenzorg.
 • 19:00-19:40 : Indicatie voor plaatsen van stoma en drains. Verzorging van stoma-materiaal bij patiënten
  Marleen Lefever, Diensthoofd D2 Hospitalisatiedienst Urologie en Dr. Sam Ward, Uroloog (voordracht in het Frans).
 • 19:40-20:00 : Networking
 • 20:00-20:30 : Suprapubische blaaskatheter: indicatie voor plaatsing. Hoe verzorgen? Wat kan, wat kan niet?
  Cel Vandewinkel (Secretaris Urobel) (voordracht in het Nederlands).
 • Nawoord: Dr. Greet Swinnen, Uroloog.

Mercredi 26/9 (18h30-20h30) - Soirée pour les infirmiers (à domicile)
Salle Sint-Jean (route 070)

 • 18:30-19:00 : AccueilDr P. De Wil, Chef du service d’Urologie et A. Deschuymere, Directeur des Soins.
 • 19:00-19:40 : Indications stomie et drains. Soins de stomie chez les patients, Marleen Lefever, Infirmière-chef du Service d’Urologie et Dr Sam Ward (présentation en français).
 • 19:40-20:00 : Networking.
 • 20:00-20:30 : Indication d’un cathéter suspubien (cystocath) Cel Vandewinkel (Secrétaire Urobel) (présentation en néerlandais).
 • Clôture: Dr Greet Swinnen, Urologue.

 

Donderdag 27/9 (19u30-21u30) - Avond voor apothekers (voorlopig programma)
Zaal Sint-Jan (route 070) 

 • 19:30-20:00 : Ontvangst
 • 20:00-20:40 : Aanpassen van posologie en dosage naargelang de nierfunctie van de patiënt
 • 20:40-21:00 : Netwerkmoment
 • 21:00-21:30 : Zin en onzin van fytotherapie en afsluitende vragenronde

Jeudi 27/9 (19h30-21h30) - Soirée pour les pharmaciens (programme provisoire)
Salle Sint-Jean (route 070)

 • 19:30-20:00 : Acceuil
 • 20:00-20:40 : Ajustement de la posologie et du dosage en fonction de la fonction rénale du patient
 • 20:40-21:00 : Networking
 • 21:00-21:30 : Sense et absurdité de la phytothérapie + tour des questions

 

Zaterdag 29/9 (9u-12u30) - Voormiddag voor huisartsen en kinesitherapeuten
Zaal Sint-Jan (route 070) 

 • 8:30-9:00: Onthaal met koffie en versnaperingen
 • 9:00-9:05: Introductie, Dr Kenneth Coenye, Medisch directeur
 • 9:05-9:15: Speerpunten en nieuwigheden van de dienst urologie; toekomstige perspectieven, Dr Peter De Wil, Diensthoofd Urologie
 • 9:15-9:30: Functionele urologie: mannelijke en vrouwelijke incontinentie anno 2018, Dr Greet Swinnen, Uroloog (NL)
 • 9:30-9:45: Vaginale pijn, vaginisme, dyspareunie - pijn na bestraling. Multi- en pluridisciplinaire aanpak, Mevr. Alexandrine Close, Kinesitherapeute (FR)
 • 9:45-10:15: Vrouwelijke seksuele dysfunctie: HSDD, ISD, « Tips and tricks » voor dagelijkse praktijk Mevr. Semiye Tas, Sexuoloog (NL)
 • 10:15-10:30: Q&A
 • 10:30-11:00: Koffiepauze en versnaperingen
 • 11:00-11:30: Blaas, nier en prostaatkanker:
  • immunotherapie: indicatie en resultaten
  • de plaats van radium223 in de behandeling van prostaatkanker
  • optimale sequentie van behandeling: klassieke hormonale therapie, abiraterone, enzalutamide, chemotherapie? Update 2018, Dr Peter De Wil, Diensthoofd Urologie (FR) 
  • dagdagelijkse opvolging en begeleiding van oncologische patiënten, Mevr. Greta Demets, Oncologische verpleegkundige (NL)
  • radiotherapie: update en gerichte aanpak oligometastasen, Dr Sophie Cvilic, Diensthoofd Radiotherapie (FR)
 • 11:30-11:45: Fertiliteitskliniek in hartje Brussel: een transversaal zorgpad, prof Dr. Luc Meeuwis, Coordinator Fertiliteitskliniek (Sint-Jan & UZ Leuven) (NL)
 • 11:45-12:00: Niersteenkliniek Sint-Jan: voorstelling van zorgpad, behandeling van niersteenpatiënt. Dr Ann Colson, Nefroloog en Dr Sam Ward, Uroloog (NL & FR)
 • 12:15-12:30: Andrologie: nieuwe behandeling voor erectiele disfunctie, ziekte van Peyronie, Dr Sam Ward, Uroloog (FR)
 • 12:30-12:45: Q&A
 • 12:45-14:00: Lunch

Samedi 29/9 (9h-12h30)- Matinée pour les médecins généralistes et les physiothérapeutes
Salle Sint-Jean (route 070)

 • 8:30-9:00 : Accueil et petit-déjeuner
 • 9:00-9:05 : Introduction, Dr Kenneth Coenye, Directeur médical
 • 9:05-9:15 : Nouveautés du service d’urologie et perspectives futures, Dr Peter De Wil, Chef du service d’Urologie
 • 9:15-9:30 : Urologie fonctionnelle : incontinence masculine et féminine. Evidence-based practice 2018, Dr Greet Swinnen, Urologue (NL)
 • 9:30-9:45 : Douleur vaginale, vaginisme, dyspareunie, douleur post-éradique. Prise en charge multi- et pluridisciplinaire, Mme Alexandrine Close, Kinésithérapeute (FR)
 • 9:45-10:15 : Dysfonction sexuelle féminine : HSDD, ISD, « Tips and tricks » pour la pratique au quotidien, Mme Semiye Tas, Sexologue (NL)
 • 10:15-10:30 : Q&A
 • 10:30-11:00 : Pause-café et mignardises
 • 11:00-11:30 : Cancer de la prostate, du rein et de la vessie :
  - immunothérapie : indication et résultats

  - le rôle du radium 223 avec la tumeur de prostate : changements ?
  - séquence optimale du traitement : traitement hormonal, abiraterone, enzalutamide, chimiothérapie ? Update 2018, Dr Peter De Wil, Chef du service d’Urologie  (FR)
  - suivi et accompagnements des patients oncologiques, Mme Greta Demets, infirmière oncologique (NL)
  - radiothérapie : prise en charge des oligométastases, Dr Sophie Cvilic, Chef du service de Radiothérapie (FR)
 • 11:30-11:45 : Clinique de la fertilité au cœur de Bruxelles : un itinéraire clinique transversal, prof Dr. Luc Meeuwis, Coordinateur Clinique de la fertilité (Saint-Jean & UZ Leuven) (NL)
 • 11:45-12:00 : Clinique du calcul : présentation de l’itinéraire clinique, prise en charge du patient avec une lithiase, Dr Ann Colson, néphrologue et Dr Sam Ward, urologue (NL & FR)
 • 12:15-12:30 : Andrologie : nouveau traitement dysfonction érectile, maladie de la Peyronie, Dr Sam Ward, urologue (FR)
 • 12:30-12:45 : Q&A
 • 12:45-14:00 : Lunch

 

Gratis tweetalig evenement, gehouden in Kliniek Sint-Jan, accreditatie is aangevraagd, inschrijven is verplicht 
Événement gratuit et bilingue, tenu au Clinique Saint-Jean, l'accréditation a été demandée, l'inscription est obligatoire

Voor meer info, pour plus d’informations jolijn@huisvoorgezondheid.be

Uw gegevens worden gebruikt door Huis voor Gezondheid vzw en Kliniek Sint-Jan. Voor meer informatie klik hier. Indien u in het geheel geen communicatie meer wenst te ontvangen, gelieve ons dit te laten weten op info@huisvoorgezondheid.be met als onderwerp: #UrologyWeek2018.

Vos données sont utilisées par Huis voor Gezondheid vzw et Clinique Saint-Jean. Pour plus d’infos, cliquez ici. Si vous ne souhaitez plus recevoir des communications, veuillez nous envoyer un e-mail info@huisvoorgezondheid.be avec sujet : #UrologyWeek2018.

Kliniek Sint-Jan, Kruidtuinlaan 32, 1000 Brussel

Clinique Saint-Jean, Boulevard du Jardin Botanique 32, 1000 Bruxelles