Netwerk- en intervisiedag Bewegen op Verwijzing / Journée de réseautage et d'intervision Mouvement sur Référence

 • 4 april 2019
 • 12:45 -16:30
 • Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel
 • iedereen die met beweging te maken heeft

  iedereen die met beweging te maken heeft:

  burgers, lokale besturen, sportclubs  gezondheids- en welzijnsorganisaties...

inschrijven / inscrivez-vous

Netwerk- en intervisiedag Bewegen op Verwijzing

FacebookLinkedInTwitter
 • Ligt bewegen u nauw aan het hart?
 • Bent u beroepsmatig met beweging bezig?
 • Wilt u graag meer weten over Bewegen op Verwijzing?

Dan bent u van harte welkom op onze netwerk-en intervisiedag!
Heel wat interessante sprekers komen vertellen hoe zij kijken naar beweging en hoe ze dit toepassen in de dagelijkse praktijk.

Laat u inspireren en leer hoe je een actievere levensstijl kan promoten en toepassen in uw dagelijks leven.

'Bewegen op Verwijzing werd 2 jaar terug opgestart dankzij een breed netwerk van partners. Met deze netwerk- en intervisiedag willen we alle partners samenbrengen en inspireren om meer aandacht te hebben voor een actievere levensstijl.'

Deze netwerkdag wordt in het Nederlands en het Frans gehouden en is opengesteld voor iedereen die met beweging te maken heeft: burgers, lokale besturen, sportclubs  gezondheids- en welzijnsorganisaties...

Dankzij Bewegen op Verwijzing kan de huisarts personen die nood hebben aan meer beweging doorverwijzen naar een beweegcoach.
De coach bekijkt samen met de deelnemer welke lokale beweegactiviteiten aansluiten bij zijn/haar interesse en zorgt voor een beweegplan op maat.

Meer info over het project: www.huisvoorgezondheid.be/bewegenopverwijzing

Praktisch

Inschrijven: Klik hier

Datum: Donderdag 4/4/2019

Locatie: De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel

Programma

12u45: Onthaal en netwerking

13u10: Stand van zaken Bewegen op Verwijzing

13u30: Het belang van gezondheidsbevordering: beweging als medicijn

14u10: Preventie: uw rol als zorgverlener?

14u30: Rol als indirecte verwijzer: wat zijn de mogelijkheden?

15u10: Participatie van kwetsbaren aan het lokale beweegaanbod

15u40: Bewegen op Verwijzing: good practice

16u10: Een verstandig duwtje in de rug... nudging

16u20: Deelnemer aan het woord over Bewegen op Verwijzing

16u30: Afsluitende netwerkdrink

Journée de réseautage et d'intervision Mouvement sur Référence

 • Le mouvement physique vous tient-il à coeur?
 • Travaillez-vous de manière professionelle avec le mouvement?
 • Souhaitez-vous en savoir plus sur le projet Mouvement sur Référence?

Alors, vous êtes les bienvenus à notre journée de réseautage et d’intervision!
De nombreux orateurs intéressants viennent vous expliquer comment ils voient le mouvement et comment ils l’appliquent dans leur pratique quotidienne.

Laissez-vous inspirer et découvrez comment vous pouvez promouvoir et appliquer un mode de vie plus actif dans votre vie quotidienne.

Il y a 2 ans, nous avons lancé le projet Mouvement sur Référence, grâce à un large réseau de partenaires. Au cours de cette journée de réseautage et d'intervision, nous souhaitons de rassembler tous nos partenaires et les inspirer pour promouvoir un mode de vie actif dans leur propre contexte de travail.'

Cette journée d'intervision et de réseautage se déroule en néerlandais et en français et est ouverte à tous les personnes qui ont à voir avec le mouvement:
citoyens, administrations communales, clubs de sport, organisations de santé et de bien-être...

Grace à Mouvement sur Réference, le médecin généraliste peut référer les personnes qui ont besoin de plus d'activité physique vers un coach de mouvement.
Le coach examine avec le participant les activités physiques locales qui correspondent à ses intérêts et crée un programme de mouvement sur mesure.

Plus d'information concernant le projet: www.huisvoorgezondheid.be/mouvementsurreference

Informations pratiques

S'inscrire: Cliquez ici

Date: Lundi 4/4/2019

Lieu: De Markten, Vieux Marché aux Grains 5, 1000 Bruxelles

Programme

12h45: Accueil et réseautage

13h10: État des lieux du projet Mouvement sur Référence

13h30: Importance de la promotion de la santé: mouvement comme médecine

14h10: Prévention: le rôle du prestataire de soins ?

14h30: Rôle de référent indirect: quelles sont les possibilités ?

15h10: Participation des personnes précarisées à l’offre des activités locales

15h40: Mouvement sur Référence: bonne pratique

16h10: Un pas dans la bonne direction… nudging

16h20: Mouvement sur Référence: la parole aux participants

16h30: Drink de réseautage