Zoekertjes

Zoekertjes
Projectcoördinator HerstelAcademie

Bru-stars en Brumenta zoeken ambassadeurs

 • Project eerstelijnspsychologische zorg In december 2020 werd een protocolakkoordgesloten tussen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten over de versterking van het aanbod aan geestelijke gezondheidszorg dicht bij de leefwereld van de burger en in samenwerking met de eerstelijnsactoren. Dit protocol wordt geoperationaliseerddoor de netwerken geestelijke gezondheidszorg. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt dit project beheerd door het netwerk Brumenta(voor volwassenen en ouderen) en door het Netwerk Bru-Stars(voor kinderen en adolescenten).

Functieomschrijving

Netwerk Brumenta
Het Netwerk Brumenta betreft alle spelers die aanwezig zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het heeft tot doel volwassenen in hun omgeving en in hun oorspronkelijke sociale structuur te houden door geïndividualiseerde therapeutische trajecten uit te stippelen. Het netwerk is multidisciplinair en gebaseerd op flexibele interventiemethoden.www.107bru.be/ www.psy107.be
Netwerk Bru-Stars 
Het Netwerk Bru-Stars is een intersectoraal netwerk dat bestaat uit verschillende partners en personen die betrokken zijn bij de geestelijke gezondheid en het welzijn van kinderen en jongeren. Het netwerk implementeert het nieuwe geestelijke gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met al zijn partners uit de sectoren van de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, gezondheidszorg, welzijn, sociale actie en de maatschappij.www.bru-stars.be/ www.psy0-18.be
Missies van onze toekomstige ambassadeurs: 
In nauwe samenwerking met de netwerkcoördinator met de volgende opdrachten:
 • Multidisciplinaire samenwerking stimuleren op alle niveaus om zo tot meer effectieve zorg te komen en hierrond een strategische plan opstellen met de volgend elementen:
  • De na te streven (tussentijdse) doelen
  • Ervoor zorgen dat de voortgang gemonitord wordt (permanente auto-evaluatie) en resultaten behaald worden
  • Acties en processen plannen
 • Organiseren en faciliteren van overleg tussen stakeholders
 • Je legt verbindingen tussen de lokale samenwerkingsverbanden en de GGZ-netwerken via relevante governancestructuren met duidelijke finaliteit van de overlegorganen
 • In functie van de inhoudelijke doelstellingen ondersteun je het communicatiebeleid naar de verschillende stakeholers
 • Nauwe samenwerking met de betrokken overheden FOD Volksgezondheid en inclusief het volgen van georganiseerde opleidingen/intervisie-en feedbackmomenten
 • De filosofie van de hervormingen in de geestelijke gezondheidszorg en van de overeenkomst uitdragen
 • Je creëert een draagvlak bij de stakeholders voor de toekomstige change
 • Permanent in kaart brengen en updaten van lokale GGZ-aanbod en GGZ-noden en deze op elkaar afstemmen
 • Je bent de lijm tussen de verschillende fases van verandering. Je stelt vanaf de start de nodige visie op rond verandering. Je analyseert de impact, creëert de nodige doelen en je evalueert steeds kritisch het proces.
 • Je communiceert de nodige plannen en vooruitgang doorheen de hele organisatie
 • Ondersteunen van uitbouw en consolidatie van (bestaande) van lokale intersectorale samenwerkingsverbanden en andere netwerk-programma’s
 • Fungeert als liaison/link/platform tussen de verschillende organisatieniveaus ter ondersteuning van de netwerkcoördinator
 • Afstemming tussen beleid netwerk GGZ en lokale intersectorale samenwerkingsverband
 • Interdisciplinaire organisatie en samenwerking stimuleren op actoren van geestelijk gezondheid, cultuur-en vrijetijdssectoren

Profiel

 • Trekker/mobiliseerder: coördineert, bewaakt en stimuleert samen met het hele netwerk een klimaat van multidisciplinaire samenwerking op meso-(netwerk), micro-(lokale samenwerkingsver-banden) en klinische niveau (patiënt in zijn context)
 • Vernieuwer: Brengt nieuwe initiatieven, concepten, pistes… binnen in het netwerk en zoekt naar mogelijkheden om deze te realiseren.
 • Diplomaat: Start vanuit een neutrale positie ten aanzien van de partners in het netwerk en bouwt bruggen en bemiddelt in functie van constructieve samenwerking en relatievorming.
 • Woordvoerder: Verzorgt samen met de netwerkcoördinator kwaliteitsvolle schriftelijke en monde-linge communicatie en is een aanspreekpunt ism de netwerkcoördinator
 • Uitvoerder: Co-onderneemt acties en initiatieven.
 • Raadgever: Adviseert het netwerk op basis van de eigen domeinspecifieke kennis.
 • Resultaatsbewaker: Waakt erover dat gemeenschappelijke tussentijdse doelen bereikt worden en koppelt regelmatig terug naar het netwerk, de FOD Volksgezondheid. Er wordt gewerkt aan een kwaliteitscultuur waarbij de ervaringen van alle partners en ook van zorggebruikers in hun context mee worden genomen.
 • Draagvlakcreëerder: Maakt zich de filosofie van de hervormingen binnen de geestelijke gezondheidszorg eigen en creëert hiervoor een draagvlak binnen zijn professionele kring.
 • Criticus: Kijkt kritisch naar het werk binnen het netwerk, herinnert de leden aan gemaakte afspraken en het vooropgestelde resultaat
 • Supporter: Is enthousiast over en betrokken, neemt een neutrale maar ondersteunende en eerlijke houding aan naar alle partners van het netwerk.
 • Change agent: ambassadeur van de cultuurs-en procesveranderingen die dit project met zich mee zal brengen

Gezochte profielen

 • Bachelor of Master (Sociaal ingenieur, Antropoloog, Volksgezondheid, Sociologie, Geestelijke Gezondheid, Journalistiek…)

Verworven vaardigheden

 • Sociale en communicatieve vaardigheden:
  • Je kan duidelijk schriftelijk en mondeling communiceren
  • Je kan anderen inspireren en ‘empoweren’ om actie te ondernemen
  • Je stimuleert samenwerking en teamvorming
  • Je neemt een positie als mediator aan ten opzichte van de complexiteit en verschillende belangen van organisaties en partners
  • Je helpt de actoren te onderhandelen over overeenkomsten met respect voor een volksgezondheidsbenadering,
 • Technische vaardigheden:
  • Je bent analytisch ingesteld en je bewaart het overzicht over verschillende initiatieven heen
  • Je kan procesmatig denken en kan bestaande processen optimaliseren
  • Je werkt, gestructureerd en planmatig je taken af.
  • Je bent ondernemend, dynamisch, creatief en oplossingsgericht
  • Je hebt minstens 5 jaar ervaring in project-, planning en organisatie-en/of changemanagement
  • Je kan de partners achter een gezamenlijke visie te scharen.
  • Affiniteit of kennis met de eerstelijn (gezondheid, sociaal, onderwijs) is een plus
  • Kennis hebben van het institutionele landschap (verdeling van bevoegdheden op federaal/gewestelijk en gemeenschapsniveau kan een troef zijn)
 • Je draagt integriteit en confidentialiteit hoog in het vaandel. Je bent discreet en hebt een neutrale houding ten opzichte van alle partners van het netwerk. De coördinator behartigt de belangen van het netwerk en de hervormingen binnen de GGZ in zijn geheel.
 • Je bent mobiel en blijft in voortdurend contact met partners op het terrein.
 • Tweetaligheid(FR/NL) is een meerwaarde

We nodigen u aan om in uw sollicitatiebrief en curriculum vitae aan te tonen dat u over deze troeven beschikt. Er zal immers een eerste selectie worden gemaakt op basis van de in de vacature vermelde troeven.

deel:
FacebookLinkedInTwitter