Meerjarenplan Huis voor Gezondheid: bevraging van noden

15 maart 2020

Huis voor Gezondheid werkt haar strategisch plan uit voor 2021-2025. Achter de schermen werkten we al aan een omgevingsanalyse en interviewden we een aantal stakeholders.

Op 5 maart organiseerden we een interactieve stakeholdersbijeenkomst. Op het programma stonden:

  • de grote lijnen uit onze omgevingsanalyse
  • het bevragen van de noden in Brussel
  • welke mogelijke samenwerkingen de deelnemers zagen en hoe Huis voor Gezondheid hierin een rol kan spelen

We wilden zicht krijgen op de evoluties en noden op vlak van zorg die voor de deelnemers (actoren uit de gezondheids- en welzijnssector) de komende jaren extra belangrijk zijn. Door dit via verschillende overlegtafels te organiseren, wilden we ook de onderlinge samenwerking versterken, al dan niet met ondersteuning vanuit Huis voor Gezondheid.

Na de eerste ronde werden de belangrijkste trends en uitdagingen gebundeld. De deelnemers kregen de taak om één uitdaging te kiezen en ideeën te formulieren om deze aan te pakken en welke partners hierbij betrokken moeten worden. Iedere tafel stelde één van de ideeën voor aan de rest van de groep. We bekijken deze voorstellen en nemen ze mee in ons meerjarenplan.

Aan het einde van de bijeenkomst vroegen we via een kleine enquête naar de bevindingen van de stakeholders. Ze gaven aan dat de meeting hen inspiratie bood voor nieuwe initiatieven en samenwerking én dat ze de meerwaarde van Huis voor Gezondheid inzagen. Hun belangrijkste uitdaging is vooral de samenwerking over de taalgrenzen heen en daarnaast de samenwerking tussen de verschillende zorgberoepen.