Rol in het ZT diabetes

Uw rol als zorgverlener in het zorgtraject diabetes

Rol van de huisarts

 

De huisarts is de spilfiguur bij het uitwerken van een individueel zorgplan.
Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de patiënt, de specialist en andere betrokken zorgverleners.

 

Dit zorgplan bevat onder meer:
 • concrete doelstellingen op maat van je patiënt (vb. gewicht, rookstop)
 • een geplande follow-up in functie van deze doelstellingen
 • afspraken voor raadpleging bij huisarts/specialist, verzorging door paramedici en technische onderzoeken
Concreet betekent dit:
 • je patiënt informeren over de inhoud en betekenis van het zorgtraject
 • samen met je patiënt een zorgplan afspreken en hem verder begeleiden
 • in samenwerking met andere zorgverleners zorgen voor een goede coördinatie en opvolging van het ziekteverloop
 • zo nodig het zorgplan aanpassen/bijsturen

 

Rol van de diabetoloog / endocrinoloog

Je hebt een ondersteunende rol als aandoeningsdeskundige.
Hierbij werk je nauw samen met de huisarts en andere zorgverleners.

Concreet betekent dit:
 • partnerschap met de huisarts en andere zorgverleners
 • patiënt terugverwijzen naar de huisarts
 • overleggen en communiceren met de huisarts bij het opstellen van het zorgplan en bij elke vraag om advies
 • op vraag de huisarts en andere zorgverleners ondersteunen die tussenkomen in de verzorging van de patiënt
 • patiënt informeren over het zorgtraject diabetes
Rol van de diëtist

Een erkend diëtist verzorgt op voorschrift van de huisarts (NL/FR) raadplegingen diëtetiek. Patiënten in een zorgtraject diabetes hebben recht op max. 2 terugbetaalde verstrekkingen / kalenderjaar van min. 30 min. Dit aantal blijft behouden indien de patiënt ook een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie heeft afgesloten, tenzij deze zich in stadium 4 of 5 van nierlijden bevindt:

 • Stadium 4 (GFR 15-29 ml/min/1,73m²): 3 x 30 min. per kalenderjaar
 • Stadium 5 (GFR <15 ml/min/1,73m²): 4 x 30 min. per kalenderjaar

Het document 'Nomenclatuur en honoraria paramedische prestaties' bevat een actueel overzicht van de honoraria en het remgeld.

Rol van de apotheker
Zorgtraject diabetes

Op voorschrift van de huisarts (NL/FR) levert de apotheker zelfzorgmateriaal aan patiënten met een zorgtraject diabetes:

 • 1 bloedglucosemeter hernieuwbaar na 3 jaar
 • 3 x 50 strips et 100 lancetten per 6 maanden

Naast een voorschrift van de huisarts, dient de patiënt het via de diabeteseducator ontvangen attest 'Aanvraag voor aflevering bloedglucosemeter' (NL/FR) aan de apotheker te bezorgen. De apotheker legt uit hoe de patiënt de glucosemeter dient te gebruiken en levert deze af. Voor de hernieuwing van strips en lancetten is geen attest vereist, een voorschrift van de huisarts volstaat in dit geval.

Je vindt hier het overzicht van gevalideerde en terugbetaalde glucometers, strips en lancetten.

Programma 'Educatie & zelfzorg buiten het zorgtraject'

Op voorschrift van de huisarts levert de apotheker zelfzorgmateriaal aan diabetes type 2 patiënten met een programma educatie en zelfzorg:

 • 1 bloedglucosemeter hernieuwbaar na 3 jaar
 • 2 x 50 strips et 100 lancetten per jaar

De apotheker geeft de noodzakelijke uitleg over het goed gebruik van dit zelfzorgmateriaal.
Je vindt hier het overzicht van gevalideerde en terugbetaalde glucometers, strips en lancetten.

Rol van de podoloog

Op voorschrift van de huisarts hebben patiënten die behoren tot een risicogroep jaarlijks recht op 2 sessies podologie van minstens 45 minuten.

Risicogroepen:
 • groep 1 (verlies gevoeligheid in de voet, op voorwaarde dat dit blijkt uit een 10g-monofilament)
 • groep 2a (lichte orthopedische misvormingen zoals prominente metatarsaalkoppen met minimale eelten en/of soepele hamer- of klauwtenen en/of beperkte hallux valgus < 30°)
 • groep 2b (ernstiger orthopedische afwijkingen)
 • groep 3 (vaatlijden, vroegere voetwonde, amputatie of Charcot)

Het document 'Nomenclatuur en honoraria paramedische prestaties' bevat een actueel overzicht van de honoraria en het remgeld.