Kandidaatstelling zorgraad en/of cluster ELZ BruZEL

3 mei 2019

“Een zorgraad is een rechtspersoon die binnen zijn werkgebied werkt aan de organisatie van de eerstelijnszorg en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders” (Decreet over de hervorming van de eerstelijn)

De 5 prioritaire opdrachten van de zorgraad:

Organisatie van de onderlinge afstemming tussen zorgaanbieders, zorgaanbieders en andere organisaties, alsook zorgaanbieders en personen met een zorg- en ondersteuningsnood, mantelzorgers en vrijwilligers.
Stimuleren van interdisciplinaire samenwerking tussen zorgaanbieders binnen de eerstelijnszones.
Ondersteunen van verenigingen die zorgaanbieders groeperen die in de eerstelijnszone werkzaam zijn.
4° Ondersteunen van de ontwikkeling van het geïntegreerd breed onthaal.
Aanleveren van gegevens aan het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor de Sociale Kaart.

Meer info omtrent de voorlopige Zorgraad:

Nota Nieuw goedgekeurde decreet + BVR Nieuw goedgekeurde decreet
Presentatie Veranderforum 7 Mei 2019

Stel je kandidaat voor de voorlopige Zorgraad van ELZ BruZEL !

BruZEL is voor zijn Zorgraad op zoek naar mensen die handelen vanuit een intrinsieke motivatie en een verantwoordelijkheid, die zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen, die transparant en duidelijk zijn, geloven in gelijkwaardigheid en respect hebben voor ieders expertise en eigenheid. Mensen die resultaatgericht en vindingrijk zijn en die willen samenwerken om gemeenschappelijke doelen ten aanzien van de Brusselaar te realiseren.

In de voorlopige zorgraad zoeken we een evenwicht tussen publiek - privaat, georganiseerd - vrij initiatief, lichamelijk - psychosociaal, preventie - curatie, etc. Vind je het belangrijk om je steentje bij de dragen aan een efficiëntere buurtgerichte zorg en herken je jezelf in onderstaand profiel? Dien dan je kandidatuur in om te zetelen in de (voorlopige) Zorgraad van de eerstelijnszone van Brussel.

Profiel:
 • Voldoende kennis van het Nederlands en het Frans
 • Actief in de Brusselse welzijns- en/of gezondheidssector
 • Voldoende kennis en ervaring van het Brusselse welzijns- en gezondheidslandschap
 • Voldoende affiniteit met personen met een zorg- en ondersteuningsvraag
 • Denken vanuit het algemeen belang en niet vanuit de eigen organisatie of de eigen beroepsgroep
 • Draagvlak en vertegenwoordiging vanuit de cluster welzijn, gezondheid, besturen of persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag OF extra meerwaarde als optionele kandidaat
 • Denken in functie van de burger (burger/patiënt/cliënt centraal)
 • De visie, missie en waarden van BruZEL ondersteunen
 • Zich ten volle engageren in de Zorgraad BruZEL:
  • Aanwezigheid op de vergaderingen(1 à 2x per maand)
  • Actieve inbreng tijdens de vergaderingen
  • Voorbereiding en opvolging van de vergaderingen
  • Actieve bijdrage tot het realiseren van de doelstellingen
  • Verplichte terugkoppeling naar de achterban
  • Vaste vertegenwoordiging in het kader van continuïteit
  • Bereidheid tot pionierswerk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Wat hebben we te bieden?
 • Je staat aan de start van een boeiend en uitdagend traject.
 • Je kan de verdere ontwikkeling van de eerstelijnszone mee uitbouwen.
 • Je kan meewerken aan het optimaliseren van een sterke eerste lijn.
 • De zorgraad mag rekenen op ondersteuning door personeel dat aan de zorgraad verbonden is.
 • De Zorgraad kan beroep doen op en wordt gevoed door het VIVEL (het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn) dat beleidsondersteuning biedt aan iedere eerstelijnszone.

Ik stel mij kandidaat voor de Zorgraad ELZ BruZEL!


Wens je een voldoende nauwe betrokkenheid bij de Brusselse eerstelijnshervorming, maar ben je geen kandidaat voor deelname aan de zorgraad?

De leden van de zorgraad vertegenwoordigen de clusters welzijn, gezondheid, besturen en personen met een zorg- en ondersteuningsnood. Zij dienen de standpunten van hun  cluster terug te koppelen én te verdedigen. Stel je dus kandidaat voor een cluster en blijf nauw bij de Brusselse eerstelijnshervorming betrokken!

Ik stel mij kandidaat voor een cluster!